16. Menton
Boston, MA
17. Hen of the Wood
Waterbury, VT
18. L'Espalier
Boston, MA
19. Trenton Bridge Lobster Pound
Trenton, ME
20. Troquet
Boston, MA
#18